Pożyczka płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa POIR

na niwelowanie skutków COVID-19
dotyczy województw: małopolskiego i śląskiego

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY 15 LIPCA 2020 r. O GODZ. 16:00.


Informujemy, że w dniu 13 lipca 2020 r. suma kwot wynikających ze złożonych wniosków przekroczyła kwotę przeznaczoną na udzielane pożyczki. Nabór wniosków będzie nadal prowadzony aż do środy 15 lipca 2020 r. do godz. 16:00.

Aktualnie składane wnioski kierowane będą na listę rezerwową i będą rozpatrywane jedynie w sytuacji gdy dostępne będą środki na udzielenie pożyczek w ramach niniejszego naboru wniosków.


Wnioski o pożyczkę można składać od dnia 13 lipca 2020 r. od godz. 08:00.
Dopuszczalne formy składania wniosku:

 • drogą elektroniczną – w formie skanów podpisanych dokumentów na adres e-mail pozyczki@tarr.tarnow.pl (dotyczy wnioskodawców z województwa małopolskiego i śląskiego);
 • osobiście w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie - pok. 103 w godz. od 8:00 (w kolejne dni naboru od 7:30) do 15:30 (dotyczy wnioskodawców z województwa małopolskiego i śląskiego);
 • osobiście w punkcie obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej: Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowym Krystian Gawlik z siedzibą przy ul. Warszawskiej 72, 42-530 Dąbrowa Górnicza od godz. 8:00 (dotyczy wnioskodawców z województwa śląskiego).

Niezależnie od formy składania, rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski, tj. składające się z co najmniej:

 • wniosku o pożyczkę wypełnionego na właściwym formularzu (formularze innych funduszy TARR S.A. lub innych pożyczkodawców) nie będą rozpatrywane oraz
 • dokumentów wymienionych w sekcji „Załączniki” wzoru Wniosku o pożyczkę, właściwych dla danego Wnioskodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów wydawanych przez zewnętrzne podmioty niezależne od Wnioskodawcy, tj w szczególności opinii banków, funduszy pożyczkowych, firm leasingowych i innych instytucji, które mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.

Wnioski będą przyjmowane pojedynczo (jedna osoba/jeden e-mail = 1 wniosek).

Ze względów technicznych prosimy, aby w przypadku składania wniosków drogą elektroniczną, skanować całość dokumentacji pożyczkowej do jednego pliku, przy czym plik nie może być większy niż 10 MB.

Nabór wniosków trwa do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki, nie krócej jednak niż trzy dni robocze.

Wnioski złożone w okresie trwania naboru przekraczające kwotę przeznaczoną na wypłaty pożyczek kierowane będą na listę rezerwową i będą rozpatrywane jedynie w sytuacji gdy dostępne będą środki na udzielenie pożyczek w ramach danego naboru wniosków.

Kwota przeznaczona na wypłaty pożyczek w ramach naboru to 23 mln zł.

Zasady udzielania

W ramach funduszu finansowane będą przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego.

Pożyczki mają na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności Pożyczkobiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

Wysokość pożyczki: do 15 mln zł, jednak nie więcej niż:

 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Oprocentowanie: pożyczkobiorca spłaca tylko raty kapitałowe – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
Maksymalny okres spłaty: 72 miesiące;
Karencja w spłacie: do 6 miesięcy;
Wakacje kredytowe w spłacie: raz do roku na dwa miesiące w pierwszym i drugim roku spłaty;
Prowizja: brak prowizji;
Wkład własny nie jest wymagany.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek pożyczkowy i załączniki:

Wniosek pożyczkowy

Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

Oświadczenie dotyczące Biura Informacji Gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Kwestionariusz Osobisty Wnioskodawcy

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Obowiązek informacyjny TARR S.A.

Arkusz kalkulacyjny – sytuacja majątkowo-finansowa (uproszczona księgowość)

Arkusz kalkulacyjny – sytuacja majątkowo-finansowa (pełna księgowość)

Oświadczenie - zgoda na ustanowienie hipoteki

Pozostałe dokumenty:

Regulamin Funduszu

Karta produktu

Wzór umowy pożyczki

Oświadczenie przed podpisaniem umowy

Deklaracja bezstronności