Fundusz Odbudowa i Rozwój

UWAGA!

Zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383), art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz uwzględniając zapisy art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z 2006 r., seria L, Nr 210, str. 61 z późn. zm.) oraz zapisy Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm, informujemy, że z dniem 30 września 2017 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kończy udzielanie:

  • pożyczek z Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
  • poręczeń z Funduszu Poręczeń Kredytowych „MAŁOPOLSKIE INWESTYCJE”

finansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw” zgodnie z Uchwałą nr 1958/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach MRPO 2007 – 2013.


Fundusz pożyczkowy „Odbudowa i rozwój” to nowa oferta finansowa dla szerokiego grona wnioskodawców. Ze środków funduszu udzielane są dwa rodzaje pożyczek:

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP):
O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający wymogi regulaminu.
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych i/lub obrotowych mających na celu wzmocnienie przedsiębiorstwa. Finansowane przedsięwzięcie musi być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczka dla MSP poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (do końca marca 2017 r.):
O pożyczkę preferencyjną mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy ponieśli bezpośrednie materialne starty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej (warunkiem jest złożenie wniosku o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia straty).
Pożyczka może zostać przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowej na terenie województwa małopolskiego.


Warunki spłaty pożyczek:

  • wysokość pożyczki: do 250 tys. zł,
  • oprocentowanie pożyczki dla MSP: równe stopie referencyjnej ustalanej indywidualnie na podstawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02),
  • oprocentowanie pożyczki dla MSP poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych: 0,7 stopy redyskonta weksli,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • prowizja: 1,5% kwoty pożyczki.

Udzielone pożyczki nie mogą finansować zakupów o charakterze konsumpcyjnym oraz wydatków na mieszkalnictwo.
Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 EUR. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane podczas rozliczania przyznanej pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dołączane wyłącznie przez przedsiębiorców wnioskujących o pożyczkę preferencyjną (poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych):

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”