Fundusz Odbudowa i Rozwój

UWAGA!

Ze względu na przepisy dotyczące pomocy publicznej, pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (preferencyjne) będą udzielane jedynie do końca marca 2017 r.

Pożyczki dla MSP będą nadal udzielane na dotychczasowych warunkach.


Fundusz pożyczkowy „Odbudowa i rozwój” to nowa oferta finansowa dla szerokiego grona wnioskodawców. Ze środków funduszu udzielane są dwa rodzaje pożyczek:

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP):
O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający wymogi regulaminu.
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych i/lub obrotowych mających na celu wzmocnienie przedsiębiorstwa. Finansowane przedsięwzięcie musi być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczka dla MSP poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (do końca marca 2017 r.):
O pożyczkę preferencyjną mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy ponieśli bezpośrednie materialne starty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej (warunkiem jest złożenie wniosku o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia straty).
Pożyczka może zostać przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowej na terenie województwa małopolskiego.


Warunki spłaty pożyczek:

  • wysokość pożyczki: do 250 tys. zł,
  • oprocentowanie pożyczki dla MSP: równe stopie referencyjnej ustalanej indywidualnie na podstawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02),
  • oprocentowanie pożyczki dla MSP poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych: 0,7 stopy redyskonta weksli,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • prowizja: 1,5% kwoty pożyczki.

Udzielone pożyczki nie mogą finansować zakupów o charakterze konsumpcyjnym oraz wydatków na mieszkalnictwo.
Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 EUR. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane podczas rozliczania przyznanej pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dołączane wyłącznie przez przedsiębiorców wnioskujących o pożyczkę preferencyjną (poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych):

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”