FPK Malopolskie Inwestycje

Kapitał Funduszu --- Informacje ogólne --- Kto może ubiegać się o poręczenie? --- Rodzaje poręczanych kredytów --- Zasady udzielania poręczeń --- Prowizje --- Współpracujące banki --- Dokumenty do pobrania (regulamin, wniosek)


UWAGA!

Zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383), art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz uwzględniając zapisy art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z 2006 r., seria L, Nr 210, str. 61 z późn. zm.) oraz zapisy Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm, informujemy, że z dniem 30 września 2017 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kończy udzielanie:

 • pożyczek z Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
 • poręczeń z Funduszu Poręczeń Kredytowych „MAŁOPOLSKIE INWESTYCJE”

finansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw” zgodnie z Uchwałą nr 1958/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach MRPO 2007 – 2013.


Kapitał Funduszu

Fundusz finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw”.

Informacje ogólne

Celem Funduszu Poręczeń Kredytowych – Małopolskie Inwestycje jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej. Fundusz Poręczeń Kredytowych – Małopolskie Inwestycje poręcza zobowiązania finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają zdolność kredytową, lecz nie posiadają wymaganych przez banki i inne instytucje finansujące zabezpieczeń lub nie chcą ich wykorzystać.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

Poręczenia można udzielić wyłącznie mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • są zarejestrowani zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz. UE L214 z 09.08.2008, PL t.51, s.3):
 • nie posiadają zaległości z tytułu należności publiczno – prawnych,
 • nie są wyłączeni z możliwości uzyskania pomocy de minimis

Rodzaje poręczanych zobowiązań

 • Z poręczonego kredytu (pożyczki) można finansować wyłącznie wydatki o charakterze rozwojowym (ocenie podlega charakter wydatków jako przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa i wpisujących w cele Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), pod warunkiem że przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie małopolskim.
 • Kredyt obrotowy może zostać poręczony o ile jego uzyskanie przyczyni się bezpośrednio do realizacji przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Takim przedsięwzięciem może być: zwiększenie zatrudnienia, zmiana procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji, rozszerzenie zakresu działania, otwarcie nowego oddziału lub siedziby przedsiębiorstwa.
  Możliwe jest także uzyskanie poręczenia kredytu zapewniającego przedsiębiorstwu na wczesnym etapie rozwoju kapitału zalążkowego i/lub kapitału na rozruch (dotyczy to przedsiębiorstw, które nie prowadzą jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generują zysków).
 • Poręczenie udzielane będzie na kredyty (pożyczki), z których finansowane będą przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z obowiązującą w TARR S.A. metodologią oceny ryzyka.
 • Z Funduszu nie mogą być poręczane kredyty lub pożyczki, z których finansowane będą wydatki związane z typowo bieżącą działalnością przedsiębiorcy lub wydatki na cele konsumpcyjne.
 • Z Funduszu w szczególności nie mogą być poręczane kredyty (pożyczki), z których finansowane będą następujące rodzaje wydatków:
  • wynagrodzenia pracownicze,
  • finansowe zobowiązania takie jak: kredyt, pożyczka, opłaty i prowizje, odsetki związane z zakupem produktów bankowych, leasingiem,
  • opłaty eksploatacyjne takie jak: czynsz, woda, energia elektryczna itp.,
  • kary, grzywny,
  • spłata zobowiązań publiczno-prawnych,
  • koszty poniesione w związku z postępowaniem sądowym/administracyjnym,
  • inwestycje kapitałowe np.: zakup papierów wartościowych.
 • Z Funduszu nie mogą być poręczane pożyczki przyznane w ramach prowadzonej przez TARR S.A. działalności pożyczkowej.

Zasady udzielania poręczeń:

Fundusz udziela poręczenia do 75% wartości poręczanego kredytu (pożyczki), nie więcej niż 250 tys. zł.
Zabezpieczenie pozostałej części kredytu oraz odsetek obciąża podmiot ubiegający się o poręczenie lub bank (instytucję finansującą) udzielający kredytu (pożyczki).

Poręczenie udzielane przez Fundusz:

 • dotyczy tylko i wyłącznie kwoty kredytu (pożyczki), nie obejmując odsetek, prowizji, pochodnych itp.,
 • ma stałą wartość procentową, sukcesywnie malejąc kwotowo przez cały okres spłaty kredytu (pożyczki),
 • jest udzielane na okres nie dłuższy niż 5 lat, zwiększony o okres 30 dni kalendarzowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres poręczenia może zostać wydłużony jednomyślną uchwałą komisji, przy czym w takim przypadku okres poręczenia nie może przekraczać 10 lat zwiększonych o okres 30 dni kalendarzowych.

Poręczenie udzielane przez Fundusz może stanowić dla przedsiębiorcy pomoc publiczną

Prowizje

Aktualnie Fundusz pobiera od Wnioskodawcy jednorazowo, w momencie udzielenia poręczenia, prowizję w wysokości 100 zł. Powyższa cena dotyczy poręczeń udzielonych do 31 marca 2017 r.
Za sporządzenie aneksu do umowy poręczenia udzielonego w okresie realizacji projektu, w wyniku którego wydłużeniu ulega okres poręczenia pobierana jest prowizja w wysokości 100 zł.

Na dzień dzisiejszy Fundusz Poręczeń Kredytowych współpracuje z następującymi bankami:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdizelczości S.A.
 • ING Bank Śląski
 • Łącki Bank Spółdzielczy
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy  z kolejnymi instytucjami finansującymi.

Pliki do pobrania

Uwaga! od 13 marca 2017 r. obowiązuje nowy regulamin Funduszu

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Promesa, deklaracja banku/instytucji finansowej w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa kredytu/pożyczki
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / KRS opisany formułą „dane aktualne na dzień składania wniosku” (nie dotyczy CEIDG)
 • NIP
 • REGON
 • Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych - w pliku formularzu wniosku
  (Fundusz może zażądać od wnioskodawcy zastąpienia oświadczenia odpowiednimi zaświadczeniami)
 • Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w spłacie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu - w przypadku, jeśli wnioskodawca posiada zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu zgodnie z pkt. „K” wniosku - w pliku formularzu wniosku
 • Sprawozdanie finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe (lub w przypadku krótszego okresu działalności ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego), w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek ich sporządzania, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591, z późn. zm.).
 • Deklaracja podatku dochodowego za ostatnie trzy lata obrotowe, w przypadku podmiotów, na których nie ciąży obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591, z późn. zm.).
 • Wypełniony formularz: Informacja o przychodach i kosztach za ostatni zamknięty okres - w pliku formularzu wniosku (opcjonalnie)
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / o nieotrzymaniu pomocy de minimis / zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - w pliku formularzu wniosku
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych wnioskodawcy
 • Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”