Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kapitał Funduszu --- Informacje ogólne --- Kto może ubiegać się o poręczenie? --- Rodzaje poręczanych kredytów --- Zasady udzielania poręczeń --- Prowizje, opłaty --- Współpracujące banki --- Dokumenty do pobrania (regulamin, wniosek)

UWAGA!:

Od marca 2016 r. obowiązuje nowy, prostszy formularz wniosku o udzielenie poręczenia.

Kapitał Funduszu

Fundusz Poręczeń Kredytowych działa w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od IX. 2001 r. Po dokapitalizowaniu Funduszu środkami pochodzącymi z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw aktualny kapitał wynosi 8 332 655,64PLN.

Informacje ogólne

Fundusz Poręczeń Kredytowych działa w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Celem Funduszu jest pomoc finansowa w powstawaniu, funkcjonowaniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i powiatów sąsiadujących z powiatem tarnowskim. Pomoc ta jest realizowana poprzez udzielanie poręczeń kredytowych jako dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przez banki.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

Poręczenia kredytu można udzielić wyłącznie podmiotom gospodarczym spełniającym łącznie następujące warunki:

 • są krajową osobą fizyczną, prywatną osobą prawną lub spółką tych osób (zwanymi dalej podmiotami gospodarczymi), które prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, budownictwa, usług, handlu lub działów specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa małopolskiego i powiatów sąsiadujących z powiatem tarnowskim,
 • są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami.

Rodzaje poręczanych zobowiązań

Poręczony kredyt może dotyczyć finansowania:

 • zakupu środków trwałych
 • działalności bieżącej (środków obrotowych)
 • realizacji inwestycji budowlanych koniecznych i bezpośrednio przydatnych do działalności podmiotu.

Fundusz może poręczyć:

Kilka kredytów temu samemu podmiotowi w tym samym czasie do maksymalnej kwoty:

 • 150.000zł w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
 • 400.000zł w przypadku małego przedsiębiorcy,
 • 600.000 zł w przypadku średniego przedsiębiorcy

Fundusz udziela poręczenia do 70 % wartości poręczanego kredytu, nie więcej niż:

 • do 80.000 zł. w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
 • do 250.000 zł w przypadku małego przedsiębiorcy,
 • do 400.000 zł w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Zabezpieczenie pozostałej części kredytu oraz odsetek obciąża podmiot ubiegający się o poręczenie lub bank udzielający kredytu.

Poręczenie udzielane przez Fundusz  dotyczy tylko i wyłącznie kwoty kredytu, nie obejmując odsetek, prowizji itp. pochodnych, ma stałą wartość procentową, sukcesywnie malejąc kwotowo przez cały okres spłaty kredytu,

Na jaki okres udzielamy poręczenia?

Okres poręczenia jest równy okresowi udzielenia kredytu zwiększonemu o okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od ostatecznego terminu spłaty kredytu, jednak nie dłuższe niż 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przekraczać najdłużej o połowę pięcioletni okres, nie dłuższy od okresu udzielonego kredytu powiększony o okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od ostatecznego terminu spłaty kredytu, jeżeli Komisja podejmie jednomyślnie taką uchwałę.

Prowizje, opłaty:

Fundusz pobiera od Wnioskodawcy jednorazowo w momencie udzielenia poręczenia prowizję ustaloną na podstawie tzw. bezpiecznych stawek, jednak jej wartość nie może być niższa niż:

 • 1,2% - przy poręczeniu trwającym do 1 roku,
 • 1,4% - przy poręczeniu trwającym powyżej 1 roku do 2 lat,
 • 1,6% - przy poręczeniu trwającym powyżej 2 do 3 lat,
 • 1,8% - przy poręczeniu trwającym powyżej 3 do 4 lat,
 • 2,0% - przy poręczeniu trwającym powyżej 4 do 5 lat,
 • 2,2% - przy poręczeniu trwającym powyżej 5 lat.

Za sporządzenie aneksu do umowy 0,5% aktualnej kwoty poręczenia.

Niezależnie od prowizji Fundusz pobiera jednorazową opłate za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,3% wnioskowanej kwoty poreczenia, jednak nie mniej niż 100 zł.

Na dzień dzisiejszy Fundusz Poręczeń Kredytowych nawiązał kontakt z siedmioma bankami:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - Oddział w Tarnowie
 • Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. - Oddział w Tarnowie
 • Bank Śląski S.A. w Katowicach - Oddział w Tarnowie
 • Bankiem Ochrony Środowiska - Oddział w Tarnowie
 • Kredyt Bank SA – Oddział w Tarnowie
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Tarnowie

Pliki do pobrania

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Promesa, deklaracja banku/instytucji finansowej w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa kredytu/pożyczki;
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / KRS opisany formułą „dane aktualne na dzień składania wniosku” (nie dotyczy CEIDG);
 • Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek ich sporządzania, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.);
 • Deklaracja podatku dochodowego za ostatni rok obrotowy w przypadku podmiotów, na których nie ciąży obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.);
 • Informacje dotyczące podmiotów partnerskich i powiązanych - Wypełniają wnioskodawcy, którzy w części E wniosku zaznaczyli odpowiedź „TAK” - w pliku formularzu wniosku;
 • Wypełniony formularz: Informacja o przychodach i kosztach za ostatni zamknięty okres
  (opcjonalnie) - w pliku formularzu wniosku;
 • Pełnomocnictwo Wnioskodawcy;
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za złożenie wniosku o udzielenie poręczenia.