Fundusz Poręczeń Kredytowych

Czym są fundusze poręczeniowe? --- Jak skorzystać z usług funduszy poręczeniowych? --- korzyści wynikające ze współpracy z funduszem

Czym są fundusze poręczeniowe?

Fundusze poręczeniowe stanowią wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Ich zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualnie w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działają dwa fundusze poręczeniowe:

Jak skorzystać z usług funduszy poręczeniowych?

W Banku:

 • Warunkiem koniecznym dla udzielenia przez Agencję poręczenia kredytowego na rzecz Klienta jest pozytywne rozpatrzenie przez Bank złożonego wniosku kredytowego wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank.
 • Bank zobowiązuje się po rozpatrzeniu przedstawionego przez Klienta wniosku kredytowego, a w razie jego aprobaty, do:
  • bezzwłocznego przekazania Agencji promesy lub deklaracji o gotowości udzielenia kredytu
  • poinformowania Klienta o konieczności złożenia w Agencji stosownych dokumentów w celu ubiegania się o uzyskanie poręczenia
 • Agencja po rozpatrzeniu wniosku i załączników złożonych przez Klienta, podejmuje stosowną decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia poręczenia.
 • Decyzja ta (w przypadku akceptacji - w formie poręczenia) zostaje przekazana Bankowi w ciągu 7 dni od jej podjęcia.

W siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • Wnioskodawca ubiegający się o poręczenie jest obowiązany złożyć w Agencji (samodzielnie lub za pośrednictwem banku, w którym złożono wniosek kredytowy) komplet niezbędnych dokumentów, jakimi są wniosek z załącznikami.
 • Otrzymujący poręczenie wystawia na rzecz Agencji weksel in blanco, jako zabezpieczenie udzielonego mu poręczenia.
 • W wypadkach szczególnych Agencja może zażądać dodatkowych lub innych form zabezpieczenia udzielanego poręczenia.

Korzyści wynikające ze współpracy z funduszem

Korzyści dla banków kredytujących:
Bank kredytujący, dzięki poręczeniom z Funduszu uzyskuje szereg istotnych i wymiernych korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • istotne zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem działalności kredytowej. Poręczenie Funduszu może być traktowane jako zabezpieczenie pewne, o wysokiej płynności, obarczone praktycznie zerową stopą ryzyka,
 • zmniejszenie kosztów działalności banku z tytułu ograniczenia obowiązku tworzenia rezerw związanych z działalnością kredytową, w razie zakwalifikowania kredytu do sytuacji nieregularnej,
 • szerszy dostęp do rynku kredytowego wielu przedsiębiorstw, posiadających niewystarczające własne zabezpieczenia, a co za tym idzie wykluczonych z normalnej akcji kredytowej. W ten sposób dla każdego banku pojawia się sposobność pozyskania nowych klientów.

Korzyści dla kredytobiorców:
Korzyści notowane przez banki kredytujące znajdują także swoje odzwierciedlenie w szeregu ułatwień dla kredytobiorców.
Główne korzyści dla tej grupy to:

 • możliwość uzyskania kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest szczególnie istotne dla firm małych,
 • zwiększenie wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie przypisanie do niższej grupy ryzyka, która determinuje wysokość oprocentowania kredytu,
 • stosunkowo niskie koszty poręczenia udzielanego przez Fundusz.