Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych

Zasady udzielania -- Dokumenty do pobrania -- Inne wymagane załączniki -- Kalkulator pożyczkowy

Zasady udzielania

 • Beneficjentami pożyczek mogą być wspólnoty mieszkaniowe *
 • Pożyczka udzielana jest na remont budynków lub inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową
 • Wysokość pożyczki do 200 tys. zł
 • Oprocentowanie jest równe stopie redyskonta weksli w dniu podpisywania umowy pożyczki, jednak nie mniej niż 2,5%.
 • Okres spłaty do 60 m-cy
 • Prowizja 2% kwoty pożyczki
 • Wymagany 20 % udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie

Niezbędnymi zabezpieczeniem pożyczki są:

 • weksel in blanco wystawiony przez Zarząd wspólnoty wraz z deklaracją wekslową,
 • ustanowienie przez wspólnotę mieszkaniową TARR S.A. pełnomocnikiem do dysponowania rachunkiem bieżącym i rachunkiem funduszu remontowego
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,


* Oferta obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki i wielicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Dokumenty do pobrania

Inne wymagane załączniki:

 • odpis z ewidencji działalności gospodarczej / KRS
 • REGON
 • NIP
 • Statut
 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
 • Deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok (CIT-8)
 • Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący Wnioskodawcy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
 • Zaświadczenie z banku obsługującego kredyt/pożyczkę, w którym Wnioskodawca posiada zadłużenie (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
 • Umowa w formie aktu notarialnego/ uchwała zaprotokołowana przez notariusza określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną/ oświadczenie o podleganiu zasadom zarządu określonym w ustawie
 • Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze Zarządu
 • Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez wspólnotę mieszkaniową pożyczki w TARR S.A.
 • Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o podwyżce miesięcznych wpłat wszystkich członków wspólnoty z przeznaczeniem na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej do łącznej kwoty odpowiadającej wielkości miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej z tytułu udzielonej pożyczki oraz o przeznaczeniu tych środków na poczet spłaty pożyczki
 • Odpis z Ksiąg Wieczystych
 • Kopia 2 dokumentów tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania wspólnoty


Kalkulator pożyczkowyDane konieczne do wygenerowania harmonogramu spłaty pożyczki
Kwota kredytu: [zł] Ilość rat:
Karencja: [mc] Oprocentowanie: [%]
Prowizja: [%] Data wypłaty pożyczki: