Fundusz pożyczkowy

Zasady udzielania -- Dokumenty do pobrania -- Inne wymagane załączniki -- Kalkulator pożyczkowy

Zasady udzielania

Beneficjentami pożyczek mogą być mikro i mali przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego
pożyczka udzielana jest na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje i bieżącą działalność
Wysokość pożyczki do 100 tys. zł (Łączna wartość pożyczek, udzielonych w ramach Funduszy Pożyczkowego i Pożyczkowo – Restrukturyzacyjnego jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 250.000,00 zł.)
Oprocentowanie: 4%
Okres spłaty do 60 m-cy 
Prowizja: 2% kwoty pożyczki
Wymagany 20% udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie.

Dokumenty do pobrania

Inne wymagane załączniki:

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / Aktualny wypis z rejestru KRS
 • Statut, umowa spółki (jeśli dotyczy)
 • Wymagane zezwolenia i koncesje (jeśli dotyczy)
 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
 • Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
 • Deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok (PIT-36, PIT-28, CIT-8)
 • Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący Wnioskodawcy  (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
 • Zaświadczenie z banku obsługującego kredyt/pożyczkę, w którym Wnioskodawca posiada zadłużenie lub umowy leasingowe, w przypadku posiadania leasingów (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
  Deklaracje ZUS DRA za ostatni miesiąc (dotyczy Funduszu Pożyczkowego)
 • Kopia dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • Wykaz środków trwałych
 • Umowa najmu, dzierżawy (jeśli dotyczy)
 • Sytuacja majątkowa i finansowa Wnioskodawcy (według wzoru)
 • Dane osobowe Poręczyciela (w przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia osób fizycznych)
 • Informacje dotyczące podmiotów partnerskich i powiązanych (dotyczy Wnioskodawców, którzy zaznaczyli odpowiedź „TAK” w tabeli „Informacja o powiązaniach z innymi podmiotami” w części F wniosku)
 • Odpis z Księgi Wieczystej lub wydruk z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html) w przypadku hipoteki na zabezpieczenie
 • Kopia świadectwa pracy (przedstawiają byli pracownicy górnictwa, hutnictwa lub przemysłu wielkiej syntezy chemicznej zwolnieni z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy)
 • Pełnomocnictwo Wnioskodawcy/Poręczyciela dot. weryfikacji w BIG Infomonitor


Kalkulator pożyczkowyDane konieczne do wygenerowania harmonogramu spłaty pożyczki
Kwota kredytu: [zł] Ilość rat:
Karencja: [mc] Oprocentowanie: [%]
Prowizja: [%] Data wypłaty pożyczki: